SHEPHER MEDIATION
Dit is de privacyverklaring van Nitzan Shepher / Shepher Mediation, te Geldrop
(hierna: de “mediator”).
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens van mijn cliënten, potentiële cliënten en andere personen
die onze website bezoeken of contact met ons hebben.
In deze privacyverklaring gevestigd kunt u informatie vinden over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring
nog vragen heeft over de wijze waarop ik omga met persoonsgegevens, als u
gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op
grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of
andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt
indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons
opnemen via telefoon (06-45494465) of mail (nitzan.shepher@gmailcom).
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht
liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Nitzan Shepher / Shepher Mediation is verantwoordelijk voor de verwerking van
uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid
betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.
Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?
Mediationdossier
Indien u een opdracht aan de mediator verstrekt, verwerkt de mediator de
persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de mediator

verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-
mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die

Relevant zijn voor het dossier.
Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens
verwerkt worden tijdens het mediationtraject (en dit van tevoren niet altijd
duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te
verwerken. U geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst te
tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken
van de diensten van de mediator, omdat de mediator de diensten niet kan
uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het
dossier.
Facturering
Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig
zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten
die worden verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw
bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.
Contact
Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per
e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat

dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, postadres, e-
mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt

(bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft). Wij verwerken deze persoonsgegevens
omdat dit noodzakelijk is voor het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden
en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.